TERMA PENGGUNAAN AM

Kemas kini terakhir pada 11 Januari 2024

Sila baca terma penggunaan umum ini (“Terma Umum”) dengan teliti dan semak dengan kerap kerana ia mungkin berubah dari semasa ke semasa mengikut Klausa 4.4 di bawah.

BAGAIMANA DANA YANG DIKUTIP DIGUNAKAN?

 • Sebahagian besar dana yang diperoleh daripada Peraduan (seperti yang ditakrifkan di bawah) di bawah Kempen yang berkaitan (seperti yang ditakrifkan di bawah) adalah untuk manfaat NPO yang berkaitan (seperti yang ditakrifkan di bawah) di bawah Kempen yang berkaitan untuk menyokong misi atau matlamatnya seperti yang dipaparkan pada Laman web (seperti yang ditakrifkan di bawah).
 • Walau bagaimanapun, sebahagian daripada dana yang dikumpul akan digunakan untuk membayar balik kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Syarikat (sebagai ejen sah NPO) untuk mengendalikan, mengurus dan melaksanakan Kempen. Syarikat juga akan menerima sebahagian daripada dana sebagai yuran untuk mengendalikan, mengurus dan melaksanakan Kempen untuk dan bagi pihak NPO.
 • Jika jumlah amaun dana yang diperoleh daripada Peraduan di bawah Kempen yang berkaitan adalah kurang daripada matlamat pengumpulan dana seperti yang diterbitkan pada halaman web Laman Web Kempen yang berkaitan, Syarikat telah berjanji bahawa ia akan membayar kepada NPO yang berkaitan dengan jumlah yang setara dengan perbezaan antara matlamat pengumpulan dana dan jumlah dana yang diperoleh.

1. KEBOLEHPAKAIAN

1.1 Terma Umum ini adalah untuk menyediakan terma umum dan Terma  yang mengawal akses anda kepada, penggunaan dan interaksi dengan:

1.1.1 laman web yang dikendalikan oleh RaiseTogether Sdn. Bhd (No. Pendaftaran 202301038717 (1532639-K)) (yang secara kolektif dengan syarikat yang berkaitan masing-masing hendaklah dirujuk kepada “Syarikat”, “kami”, atau “kita”) di https://royong.io (“Laman Web”);

1.1.2 sebarang aplikasi yang disediakan melalui Laman Web (“Perisian”);

1.1.3 mana-mana platform atau halaman media sosial yang diuruskan oleh Syarikat, termasuk Facebook, Instagram dan X (“Halaman Media Sosial”); dan

1.1.4 sebarang kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Laman Web, Perisian dan Halaman Media Sosial,

(secara kolektif, “Perkhidmatan“).

1.2 Sebagai tambahan kepada Terma Umum ini, setiap undian promosi (setiap satu, dirujuk sebagai “Peraduan”) yang ditawarkan di Laman Web juga dikawal oleh terma umum dan peraturan rasmi tambahan yang boleh diakses di https://royong.io/termsandconditions/ (“Peraturan Peraduan”).

1.3 Sebelum menggunakan Perkhidmatan, sila baca Terma Umum dan Terma  ini (secara kolektif dirujuk sebagai “Terma”) dengan teliti.

2. AGEN SAH

2.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

2.1.1 Syarikat ialah ejen yang dilantik dan diberi kuasa bagi setiap organisasi bukan untung (“NPO”) di bawah kempen pengumpulan dana yang berkaitan (“Kempen”) yang dipaparkan pada Perkhidmatan;

2.1.2 Syarikat diberi kuasa oleh NPO di bawah Kempen yang berkaitan untuk mengendalikan, mengurus dan melaksanakan Perkhidmatan (termasuk Laman Web), Kempen (termasuk pengumpulan dana kutipan) dan Peraduan untuk dan bagi pihak NPO tersebut; dan

2.1.3 Perkhidmatan dipasarkan dan diberikan kepada anda oleh Syarikat sebagai ejen sah NPO yang berkaitan di bawah Kempen yang berkaitan.

3. PERSETUJUAN ANDA TERHADAP TERMA INI

3.1 Apabila anda bersetuju dengan Terma  dengan menandai kotak yang mengesahkan persetujuan Terma , Terma  tersebut membentuk kontrak yang mengikat antara anda, Syarikat dan NPO di bawah Kempen yang berkaitan. Walau apa pun perkara di atas, anda seterusnya bersetuju bahawa dengan meneruskan penggunaan dan mengakses Perkhidmatan, anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan semua Terma , seperti yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa yang akan diterbitkan di Laman Web. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda sentiasa dikemas kini tentang sebarang semakan pada Terma .

3.2 Jika anda TIDAK BERSETUJU dengan mana-mana Terma, atau jika anda TIDAK MAHU TERIKAT dengan Terma, anda TIDAK HARUS terus menggunakan atau mengakses Perkhidmatan dan anda mesti menghentikan serta-merta sebarang penggunaan atau akses kepada Perkhidmatan.

4. KEMASKINI ATAU PERUBAHAN TERMA

4.1 Terma boleh dikemas kini, dipinda atau diubah suai dari semasa ke semasa oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlak kami.

4.2 Semua perubahan kepada Terma berkuat kuasa serta-merta apabila Terma yang disemak diterbitkan di Laman Web dan hendaklah terpakai kepada semua akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan dari tarikh yang ditetapkan di dalamnya.

4.3 Jika anda terus mengakses, menggunakan atau berinteraksi dengan Perkhidmatan berikutan penyiaran Terma  yang disemak, anda dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma  yang disemak.

4.4 Anda bertanggungjawab menyemak Terma dengan kerap untuk memastikan bahawa anda memahami set Terma terkini yang terpakai pada masa anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

5. TERMA UMUR MINIMUM

5.1 Perkhidmatan ini bertujuan untuk pengguna yang telah mencapai umur majoriti undang-undang dalam bidang kuasa tempat tinggal masing-masing. Individu di bawah umur majoriti undang-undang dalam bidang kuasa tempat tinggal masing-masing (masing-masing, di “Bawah Umur“) tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan

5.2 Individu Bawah Umur boleh menggunakan Perkhidmatan hanya jika Individu Bawah Umur tersebut dan ibu bapanya atau penjaga sahnya (“Pihak Bertanggungjawab”) menyemak dan bersetuju untuk mematuhi, dan terikat dengan, peruntukan dalam Terma dan Dasar Privasi bersama-sama seolah-olah Pihak Bertanggungjawab telah menggunakan Perkhidmatan itu sendiri. Dalam kes ini, peruntukan dalam Terma dan Dasar Privasi hendaklah terpakai secara mutatis mutandis kepada Pihak Bertanggungjawab bagi Individu Bawah Umur tersebut dan Pihak Bertanggungjawab bagi Individu Bawah Umur tersebut akan bertanggungjawab secara bersama dan berasingan untuk semua tindakan (termasuk pembelian dan pembayaran yang berkaitan dengan Kempen dan Peraduan) dan pengabaian Individu Bawah Umur tersebut apabila menggunakan Perkhidmatan.

6. AKSES KEPADA PERKHIDMATAN

6.1 Perkhidmatan ditawarkan hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja, dan bukan untuk kegunaan atau manfaat mana-mana pihak ketiga.

6.2 Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menukar dan mengubah suai kriteria kelayakan untuk menggunakan Perkhidmatan, atau sebaliknya enggan menawarkan sebahagian atau semua Perkhidmatan kepada mana-mana orang, pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh.

6.3 Sebarang hak untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan oleh anda akan dibatalkan secara automatik (tanpa sebarang keperluan untuk memberikan notis atau alasan kepada anda) jika penggunaan Perkhidmatan, pada pendapat kami, dilarang atau bercanggah atau berkemungkinan dilarang atau bercanggah dengan mana-mana undang-undang, peraturan atau tatatertib yang berkenaan.

6.4 Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas kos dan perbelanjaan anda sendiri untuk membuat pengaturan, atau mengambil langkah sedemikian, yang diperlukan bagi anda mengakses Perkhidmatan, termasuk mendapatkan sambungan internet.

7. PENDAFTARAN AKAUN DAN KESELAMATAN

7.1 Sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda, anda mungkin diminta untuk memberikan butiran atau maklumat tertentu untuk membuat akaun pengguna (“Akaun”) dalam hal ini, anda hendaklah memastikan bahawa semua butiran atau maklumat yang anda berikan adalah benar, betul, dan lengkap.

7.2 Jika mana-mana butiran atau maklumat anda yang berkaitan dengan Akaun anda adalah, atau menjadi, tidak tepat atau jika terdapat sebarang perubahan pada butiran atau maklumat anda yang berkaitan dengan Akaun anda, anda harus mengemas kini perubahan tersebut dengan segera.

7.3 Akaun anda adalah untuk kegunaan peribadi anda sahaja. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk tidak membenarkan pihak ketiga menggunakan Akaun anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, dan anda tidak boleh memindahkan Akaun anda kepada mana-mana pihak ketiga.

7.4 Anda juga bersetuju untuk melindungi kerahsiaan kata laluan ke Akaun anda dan anda bersetuju untuk tidak berkongsi kata laluan ke Akaun anda dengan mana-mana pihak ketiga.

7.5 Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun anda, termasuk sebarang aktiviti oleh pengguna yang tidak dibenarkan. Jika anda mengesyaki atau mengetahui akses tanpa kebenaran kepada Akaun anda, tukar kata laluan anda dengan segera.

8. PENAMATAN HAK UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN

8.1 Syarikat berhak untuk menggantung, memadam dan/atau melumpuhkan Akaun anda (atau menyekat kebolehaksesan atau kefungsian Akaun anda) atas sebarang sebab, termasuk jika Syarikat menentukan bahawa anda telah melanggar Terma  atau bahawa kelakuan anda merosakkan (atau berpotensi merosakkan ) reputasi Syarikat atau NPO atau muhibah masing-masing.

8.2 Jika Syarikat memadamkan akaun anda atau menamatkan kebenaran anda untuk menggunakan Perkhidmatan, anda tidak boleh mendaftar semula atau terus menggunakan Perkhidmatan di bawah mana-mana e-mel atau Akaun lain.

9. KEBENARAN TERHAD UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN

9.1 Tertakluk kepada pematuhan anda dengan Terma dan semata-mata selagi anda dibenarkan oleh kami untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, Syarikat memberikan anda penggunaan, yang boleh dibatalkan, terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disublisenkan, lesen yang tidak boleh diserahkan, Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda sahaja.

9.2 Anda tidak boleh:

9.2.2 menyalin, mengubah suai, kejuruteraan terbalik/songsang, menguraikan atau mencipta karya terbitan berdasarkan Perkhidmatan;

9.2.3 mengedar, menjual, memberikan hak dalam atau kepada Perkhidmatan; atau

9.2.4 memaparkan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan atau menghantar mana-mana Perkhidmatan.

simpan dan kecuali anda boleh mencetak atau memuat turun satu salinan bilangan halaman Laman Web yang munasabah untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda dan bukan untuk pengeluaran semula, penerbitan atau pengedaran selanjutnya.

9.3 Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, menggantung atau menamatkan mana-mana lesen yang diberikan olehnya kepada anda atas apa jua sebab sekalipun tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda dan tanpa memberikan sebarang sebab kepada anda.

10. HARTA HAK MILIK INTELEKTUAL

10.1 Tanda, logo, reka bentuk, karya seni, grafik, imej, butang, antara muka pengguna, maklumat dan kandungan lain, dan apa-apa kompilasi yang tersebut di atas adalah harta hak milik intelektual Syarikat (“HMI Syarikat”).

10.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan, anda tidak memperoleh atau memperoleh sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana HMI Syarikat dalam apa jua cara melainkan dibenarkan secara nyata di bawah Terma.

11. PRODUK

11.1 Syarikat (sebagai ejen sah NPO) berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin butiran, ciri dan spesifikasi produk yang tersedia pada Perkhidmatan (“Produk”). Walau bagaimanapun, NPO mahupun Syarikat (sebagai ejen sah NPO) tidak mewakili, menjamin atau menjamin bahawa butiran, ciri dan spesifikasi Produk adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas daripada ralat atau kecacatan.

11.2 Produk yang ditawarkan pada Perkhidmatan adalah tertakluk kepada ketersediaan dan Syarikat (sebagai ejen sah NPO) berhak untuk menghentikan sebarang Produk pada bila-bila masa pada bila-bila masa atas sebarang sebab.

11.3 Syarikat (sebagai ejen sah NPO) berhak untuk menyemak semula harga Produk pada bila-bila masa.

12. AKTIVITI TERLARANG

12. 1 Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan selain daripada tujuan yang Syarikat menyediakan Perkhidmatan.

12.2 Sebagai pengguna Perkhidmatan, anda bersetuju untuk tidak melakukan mana-mana perkara berikut:

12.2.1 menipu, memperdaya atau mengelirukan Syarikat atau pengguna lain, terutamanya dalam percubaan untuk mempelajari maklumat akaun sensitif seperti kata laluan pengguna;

12.2.2 memintas, melumpuhkan atau sebaliknya mengganggu ciri berkaitan keselamatan Perkhidmatan;

12.2.3 menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang tidak konsisten dengan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan;

12.2.4 menerbitkan maklumat sulit, proprietari atau peribadi mana-mana orang atau entiti lain pada Perkhidmatan;

12.2.5 menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, atau mana-mana bahagian daripadanya, untuk sebarang tujuan komersial atau untuk faedah mana-mana pihak ketiga atau dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Terma ; dan

12.2.6 menggunakan atau memaparkan nama Syarikat, sebarang tanda dagangan, logo atau maklumat proprietari lain, atau susun atur dan reka bentuk mana-mana halaman atau salinan yang terkandung pada halaman, tanpa kebenaran bertulis nyata Syarikat.

13. SUMBANGAN PENGGUNA

13.1 Perkhidmatan mungkin termasuk ciri interaktif (“Perkhidmatan Interaktif”) yang membenarkan pengguna menyiarkan, menyerahkan, umum, memaparkan atau menghantar kepada Syarikat, pengguna lain atau pihak ketiga lain bahan (termasuk tulisan, audio, gambar, grafik, cadangan , komen dan maklumat peribadi) melalui atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan (“Sumbangan Pengguna”).

13.2 Anda mengakui bahawa sebarang Sumbangan Pengguna yang disediakan oleh anda akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan hak milik. Sumbangan Pengguna yang disediakan oleh anda mungkin boleh dilihat oleh pengguna Perkhidmatan lain dan Syarikat tidak menjamin bahawa pengguna lain atau pihak ketiga tidak akan menggunakan Sumbangan Pengguna yang anda siarkan.

13.3 Apabila anda menggunakan atau mengakses Perkhidmatan atau mencipta atau menyediakan Sumbangan Pengguna pada Perkhidmatan, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

13.3.1 Anda telah mencapai umur majoriti undang-undang dalam bidang kuasa kediaman anda;

13.3.2 Anda ialah pencipta atau pemilik (atau mempunyai lesen, hak atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan dan membenarkan Syarikat untuk menggunakan) Sumbangan Pengguna yang disediakan oleh anda dalam apa-apa cara yang difikirkan oleh Perkhidmatan dan Terma, dan bahawa Syarikat tidak perlu mendapatkan lesen daripada mana-mana pihak ketiga atau membayar royalti kepada mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan Sumbangan Pengguna tersebut;

13.3.3 Semua Sumbangan Pengguna anda mematuhi dan akan mematuhi Terma dan mana-mana piawaian kandungan yang dinyatakan di sini; dan

13.3.4 Anda telah mematuhi dan akan mematuhi semua undang-undang yang terpakai semasa anda menggunakan dan mengakses Perkhidmatan.

13.4 Anda secara jelas memberikan kepada Syarikat dan NPO serta syarikat yang berkaitan dan penyedia perkhidmatan masing-masing satu lesen di seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, boleh dipindah milik, bebas royalti dan hak untuk menggunakan, menyalin, menghantar, mengedar, melaksanakan dan memaparkan secara terbuka, mengubah suai dan membuat terbitan berfungsi daripada Sumbangan Pengguna anda untuk apa-apa tujuan sekalipun, komersial atau sebaliknya, tanpa sebarang atribusi dan/atau pampasan kepada anda. Di samping itu, anda mengetepikan sebarang “hak moral” atau hak privasi atau publisiti dalam Sumbangan Pengguna anda. Anda selanjutnya memberikan semua pengguna Perkhidmatan kebenaran untuk melihat Sumbangan Pengguna anda untuk tujuan peribadi, bukan komersial mereka.

13.5 Kami tidak bertanggungjawab untuk mengawasi, memantau atau menyederhanakan mana-mana Perkhidmatan Interaktif dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Sumbangan Pengguna yang disediakan oleh anda. Syarikat tidak berjanji untuk menyemak sebarang Sumbangan Pengguna sebelum ia disiarkan dan Syarikat tidak dapat memastikan penyingkiran segera bahan selepas ia disiarkan. Syarikat tidak memikul liabiliti atau tanggungjawab kepada sesiapa untuk sebarang tindakan atau tidak bertindak mengenai penghantaran, komunikasi atau kandungan yang disediakan oleh mana-mana pengguna atau pihak ketiga. Walau apa pun perkara di atas, Syarikat berhak untuk: (i) mengalih keluar atau menolak untuk menyiarkan sebarang Sumbangan Pengguna atas apa-apa atau tiada sebab mengikut budi bicara kami sendiri, (ii) mengambil sebarang tindakan berkenaan dengan mana-mana Sumbangan Pengguna yang kami anggap perlu atau sesuai. mengikut budi bicara kami sendiri, dan (iii) mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya untuk sebarang penggunaan Perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran.

14. PELANGGARAN HAK CIPTA HAK MILIK INTELEKTUAL PIHAK KETIGA

14.1 Setiap pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Sumbangan Pengguna masing-masing tidak melanggar mana-mana hak pihak ketiga atau harta hak milik intelektual yang lain.

14.2 Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Perkhidmatan atau mana-mana Sumbangan Pengguna mengandungi unsur-unsur yang melanggar atau menyalahgunakan harta hak milik intelektual anda, atau harta hak milik intelektual orang lain, sila maklumkan kepada Syarikat di [email protected] .

15. LAMAN WEB DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA

15.1 Perkhidmatan dan Halaman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web lain (“Laman Web Pihak Ketiga”) serta artikel, gambar, teks, grafik, gambar, reka bentuk, bunyi, video, maklumat dan kandungan lain yang dimiliki atau berasal daripada pihak ketiga ( “Kandungan Pihak Ketiga”). Pautan sedemikian tidak membayangkan sokongan Syarikat terhadap maklumat atau bahan pada Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut dan Syarikat menafikan semua liabiliti berkenaan akses anda kepada dan penggunaan Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut.

15.2 Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga disediakan pada Perkhidmatan semata-mata untuk kemudahan pengguna Perkhidmatan dan Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut tidak berada di bawah kawalan Syarikat.

15.3 Syarikat tidak:

15.3.1 membuat sebarang pengwakilan atau jaminan mengenai mana-mana Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga; dan

15.3.2 mengambil sebarang tanggungjawab atau memikul sebarang liabiliti untuk mana-mana Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga.

15.4 Anda tidak boleh meletakkan sebarang pautan ke Laman Web di laman web lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

16. DASAR PRIVASI

16.1 Dasar privasi Syarikat boleh didapati di https://royong.io/privacypolicy/ (“Dasar Privasi”). Sila baca Dasar Privasi sebelum menggunakan Perkhidmatan untuk memahami maklumat yang mungkin dikumpul oleh Syarikat daripada anda, cara maklumat yang dikumpul digunakan dan dengan siapa maklumat yang dikumpul dikongsi.

16.2 Dengan bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi, yang dimasukkan ke dalam Terma .

17. TEMPOH DAN PENAMATAN

17.1 Terma akan kekal berkuat kuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya selagi anda dibenarkan oleh kami untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

17.2 Tanpa prejudis kepada hak Syarikat yang lain, Syarikat berhak untuk, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis atau liabiliti, menafikan akses dan/atau penggunaan anda kepada Perkhidmatan pada bila-bila masa jika anda melanggar mana-mana Terma .

18. GANGGUAN DAN PEMBETULAN

18.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak dapat menjamin bahawa Perkhidmatan akan tersedia pada setiap masa. Syarikat mungkin mengalami perkakasan, perisian atau isu teknikal lain dan Syarikat mungkin dikehendaki melaksanakan penyelenggaraan berkenaan dengan Perkhidmatan yang mengakibatkan gangguan, kelewatan atau ralat.

18.2 Syarikat berhak untuk menukar, mengemas kini, menggantung, memberhentikan atau sebaliknya mengubah suai Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis awal kepada anda dan tanpa memberikan sebarang sebab kepada anda.

18.3 Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai sebarang liabiliti untuk apa-apa kerugian, kerosakan atau kesulitan yang disebabkan oleh ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan semasa waktu henti atau pemberhentian Perkhidmatan tersebut.

18.4 Anda bersetuju bahawa mungkin terdapat maklumat mengenai Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan dan Syarikat berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan dan mengemas kini maklumat mengenai Perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.

19. UNDANG-UNDANG YANG BERKUASA

19.1 Terma akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.

20. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

20.1 Anda bersetuju bahawa jika terdapat sebarang pertikaian yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Perkhidmatan atau Terma  (“Pertikaian“), Pertikaian tersebut hendaklah terlebih dahulu diselesaikan melalui perbincangan dengan niat baik dengan Syarikat. Jika anda berhasrat untuk memulakan perbincangan dengan niat baik sedemikian dengan Syarikat berkenaan dengan Pertikaian, anda dikehendaki menyampaikan notis bertulis (“Notis Penyelesaian Pertikaian”) kepada Syarikat di A4-2-02 Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1, 50480 W.P. Kuala Lumpur dan permintaan bertulis itu hendaklah menyatakan jenis dan asas Pertikaian dan relief yang diminta.

20.2 Jika Pertikaian tidak dapat diselesaikan melalui perbincangan dengan niat baik antara Syarikat dan anda sendiri dalam tempoh 30 hari dari penerimaan Notis Penyelesaian Pertikaian, Pertikaian tersebut hendaklah diselesaikan melalui timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (“AIAC”) di Kuala Lumpur, Malaysia dikendalikan dalam bahasa Inggeris oleh penimbang tara tunggal menurut Peraturan Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (“Peraturan AIAC”) pada masa ini berkuat kuasa, yang mana peraturan dianggap digabungkan dengan merujuk kepada Klausa ini.

21. PENAFIAN

21.1 Perkhidmatan disediakan atas dasar sebagaimana adanya dan sebagaimana tersedia. Anda bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan anda adalah atas risiko anda sendiri. Syarikat tidak membuat pernyataan dan jaminan tentang kualiti, ketepatan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan mana-mana kandungan yang tersedia melalui, atau prestasi, Perkhidmatan.

21.2 Syarikat tidak memikul sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk:

21.2.1 Sebarang kesilapan, kesilapan atau ketidaktepatan kandungan dan bahan yang diterbitkan di Laman Web atau berkaitan dengan Perkhidmatan;

21.2.2 Sebarang kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda dalam apa jua bentuk akibat daripada akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan; dan

21.2.3 sebarang gangguan atau pemberhentian Perkhidmatan.

22. HAD LIABILITI

22.1 TSetakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, Syarikat [dan NPO yang berkaitan] (dan syarikat yang berkaitan masing-masing dan semua pegawai, pekerja, pengarah masing-masing) (secara kolektif, “Pihak Yang Dibebaskan”) tidak bertanggungjawab dan tidak akan mempunyai kewajipan atau liabiliti akibat daripada (i) maklumat yang salah atau tidak lengkap, sama ada disebabkan oleh anda atau sebaliknya, kesilapan teknikal, atau oleh mana-mana peralatan atau pengaturcaraan yang dikaitkan dengan atau digunakan oleh Pihak Yang Dibebaskan; (ii) kegagalan teknikal dalam apa jua bentuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada gangguan, pincang tugas, gangguan, atau terputus sambungan dalam talian telefon atau perkakasan rangkaian atau Perisian atau penyelenggaraan berjadual atau tidak berjadual; (iii) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan; (iv) akses tanpa kebenaran atau pengubahan penghantaran atau data anda; (v) kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga di Laman Web; (vi) apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan; (vi) kos mendapatkan barang gantian, perkhidmatan atau teknologi; atau (vii) sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, berbangkit, atau khas atau teladan yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan akses kepada atau penggunaan Perkhidmatan, walaupun Pihak Yang Dibebaskan telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

22.2 Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, liabiliti agregat Syarikat kepada anda atau mana-mana pihak ketiga dalam apa jua keadaan tidak boleh melebihi Ringgit Malaysia Seratus (RM100). Anda mengakui dan bersetuju bahawa satu-satunya remedi anda untuk sebarang pelanggaran terma ini dan sebarang masalah atau ketidakpuasan hati dengan Laman Web atau mana-mana bahagian Perisian adalah untuk menamatkan akaun anda dan menghentikan penggunaan Laman Web dan Perisian.

23. INDEMNITI

23.1 Anda bersetuju untuk membela, menanggung rugi dan tidak memudaratkan [Pihak Yang Dibebaskan] daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, perbelanjaan dan liabiliti, termasuk tetapi tidak terhad kepada kecuaian dan apa-apa jenis kerosakan kepada orang atau harta benda, termasuk tetapi tidak terhad kepada fitnah, penghinaan, libel, pelanggaran harta hak milik intelektual, kerosakan harta benda, atau kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada atau berkaitan dengan (i) penggunaan atau penyalahgunaan Perkhidmatan oleh anda, (ii) pelanggaran anda atau dakwaan pelanggaran Terma , termasuk, tetapi tidak terhad kepada pelanggaran atau dakwaan pelanggaran mana-mana pengwakilan atau waranti oleh anda dalam Terma; (iii) pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang, peraturan, peraturan atau hak orang lain berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

24. KEBOLEHASINGAN

24.1 Jika mana-mana peruntukan Terma dianggap sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa-apa aspek di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa yang berwibawa, maka peruntukan tersebut hendaklah (setakat ia tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan) tidak diberi kesan dan akan dianggap tidak. untuk dimasukkan ke dalam Terma  tetapi tanpa membatalkan mana-mana peruntukan yang selebihnya dalam Terma. Sebarang peruntukan Terma yang dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan hanya sebahagian atau tahap akan kekal berkuat kuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya setakat tidak dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan.

25. HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan akses atau penggunaan Perkhidmatan, sila hubungi Syarikat di: [email protected].


PERATURAN PERTANDINGAN

Kemas kini terakhir pada 11 Januari 2024

1. DEFINISI

Melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata, semua terma dan ungkapan berhuruf besar yang digunakan dalam Peraturan Peraduan ini hendaklah mempunyai maksud yang sama yang dinyatakan dalam Terma Umum.

2. UMUM

Syarikat ialah ejen yang dilantik dan diberi kuasa bagi setiap NPO di bawah Kempen berkaitan yang dipaparkan pada Perkhidmatan untuk mengendalikan, mengurus dan melaksanakan Perkhidmatan (termasuk Laman Web), Kempen dan Peraduan untuk dan bagi pihak NPO. Individu yang layak akan berhak untuk menyertai Peraduan.

3. KEBOLEHAKAIAN PERATURAN PERTANDINGAN

3.1 Peraturan Peraduan ini menyediakan terma umum dan syarat yang terpakai untuk setiap Peraduan di Laman Web. Setiap Peraduan adalah tertakluk kepada semua undang-undang dan undang-undang tempatan yang terpakai dan tidak sah jika dilarang dalam bidang kuasa yang berkaitan.

3.2 Peraturan Peraduan ini membentuk kontrak yang mengikat antara setiap peserta Peraduan (“anda” atau “Peserta”), Syarikat dan NPO di bawah Kempen yang berkaitan. Anda bersetuju bahawa dengan menyertai Peraduan, anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Peraturan Peraduan ini.

4. KELAYAKAN

4.1 Untuk layak menyertai Peraduan, atau dianugerahkan hadiah yang dipaparkan untuk setiap Peraduan (“Hadiah”), Peserta mesti mematuhi sepenuhnya Terma Umum dan Peraturan Peraduan.

4.2 Peraduan ini hanya terbuka kepada individu yang:

4.2.1 telah mencapai umur dewasa dalam bidang kuasa kediaman individu tersebut; dan

4.2.2 tidak dianggap sebagai Orang yang Dilarang.

4.3  “Orang yang Dilarang” bermaksud individu yang termasuk dalam satu atau lebih daripada kategori berikut:

4.3.1 Individu yang merupakan pekerja, pegawai atau pengarah:

 • syarikat;
 • NPO yang berkaitan;
 • vendor atau pembekal yang terlibat oleh Syarikat untuk menyediakan Peraduan atau untuk menyediakan Hadiah (atau sebahagian daripada Hadiah); dan

4.3.2 individu yang merupakan ahli keluarga terdekat (iaitu pasangan, ibu bapa, anak, adik beradik) individu di bawah Klausa 4.3.1.

4.4 Kemasukan oleh orang yang tidak layak akan dianggap terbatal secara automatik.

5. CARA MASUK

5.1 Individu yang layak boleh menyertai Peraduan pada bila-bila masa sepanjang tempoh Kempen yang berkaitan dengan Peraduan tersebut (“Tempoh Kempen”). Sila rujuk halaman Laman Web Kempen masing-masing untuk tarikh mula dan tamat Tempoh Kempen.

5.2 Untuk menyertai Peraduan, Peserta yang layak mesti mengikuti langkah berikut:

5.2.1 Langkah 1: Pilih Kempen yang berkaitan yang mana Peserta ingin menyumbang. Setiap Kempen bertujuan untuk mengumpul dana untuk NPO khusus yang dikenal pasti di bawah Kempen tersebut.

5.2.2 Langkah 2: Pilih barangan (“Barangan”) yang Peserta ingin beli. Untuk mengelakkan keraguan, Syarikat (sebagai ejen sah NPO berkaitan yang dikenal pasti di bawah Kempen) menjual Barangan untuk dan bagi pihak NPO yang berkaitan.

 • Harga pembelian setiap Barangan (“Harga”) ditunjukkan pada halaman Laman Web Peraduan.
 • Seorang Peserta boleh membeli 1 atau lebih Barangan setiap kali.
 • Setiap Barangan yang dibeli oleh Peserta akan melayakkan Peserta secara automatik untuk menerima nombor RT Hearts (“Hearts”) tertentu seperti yang dinyatakan pada halaman web Laman Web Peraduan.
 • 10 Hearts mewakili 1 penyertaan ke dalam Peraduan.

5.2.3 Langkah 3: Semasa daftar keluar, Peserta dibenarkan untuk memilih sama ada untuk menderma Barangan dalam kes ini, Peserta mengetepikan haknya untuk menerima Barangan dan NPO berkaitan yang dikenal pasti di bawah Kempen itu berhak untuk menyimpan Barangan sedemikian untuk faedahnya sendiri. Jika Peserta memilih untuk menderma Barangan, Peserta akan berhak menerima bilangan Hati tambahan seperti yang dinyatakan pada halaman Laman Web Peraduan.

5.2.4 Langkah 4: Jawab soalan ujian kemahiran matematik dengan betul atau lengkapkan soalan berasaskan kemahiran lain yang mungkin dijana secara rawak pada halaman Laman Web dari semasa ke semasa

5.2.5 Langkah 5: Pada tarikh seperti yang dinyatakan pada halaman web Laman Web Peraduan (“Tarikh Pengumuman”), penerima Hadiah Peraduan (“Pemenang”) akan diumumkan.

5.3 Pemilihan Pemenang akan diambil secara rawak dari kalangan penyertaan daripada Peserta yang layak diterima yang telah berjaya menyelesaikan semua langkah yang ditetapkan dalam Klausa 5.2. Cabutan akan berlaku pada Tarikh Pengumuman.

5.4 Seseorang Peserta boleh diminta untuk memberikan butiran atau maklumat tertentu untuk penyertaan ke dalam Peraduan, di mana anda hendaklah memastikan bahawa semua butiran atau maklumat yang anda berikan adalah benar, betul dan lengkap.

5.5 Dengan menyertai Peraduan, anda bersetuju bahawa Syarikat boleh menghubungi anda melalui e-mel, telefon atau e-mel yang berkaitan dengan Peraduan menurut Dasar Privasi yang terdapat di https://royong.io/privacypolicy/.

5.6 Sebagai Terma untuk menyertai Peraduan, Peserta dengan nyata:

5.6.1 mewakili dan menjamin bahawa dia bersetuju untuk terikat dengan Peraturan Peraduan ini dan keputusan Syarikat (termasuk pemilihan penerima Hadiah), yang akan mengikat dan muktamad dalam semua perkara yang berkaitan dengan setiap Peraduan;

5.6.2 membebaskan Syarikat daripada semua liabiliti, kerugian atau kerosakan atau perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan dalam mana-mana Peraduan atau penerimaan, penggunaan, atau penyalahgunaan mana-mana Hadiah;

5.6.3 dengan jelas mengetepikan semua hak untuk menuntut, menghukum, teladan, bersampingan tidak langsung, berbangkit, atau apa-apa ganti rugi lain, selain daripada perbelanjaan sebenar dan/atau sebarang hak untuk mendapat ganti rugi berganda atau sebaliknya meningkat;

5.6.4 bersetuju bahawa mana-mana dan semua tuntutan, penghakiman dan anugerah, jika dibenarkan untuk diteruskan, akan dihadkan kepada kos sebenar Peserta yang ditanggung (jika ada); dan

5.6.5 bersetuju dan memahami bahawa tidak akan ada bayaran balik sama sekali bagi sebarang wang yang telah mereka sumbangkan kepada Peraduan.

6. PROSES PENGESAHAN DAN PEMBERITAHUAN

6.1 Pemenang yang dipilih akan dihubungi menggunakan alamat e-mel yang digunakan untuk menyertai Peraduan.

6.2 Pemenang yang dipilih mesti membalas e-mel pemberitahuan dalam tempoh 24 jam selepas ia dihantar atau tempoh yang lebih lama seperti yang dinyatakan dalam e-mel pemberitahuan.

6.3 Jika Pemenang yang dipilih gagal membalas e-mel pemberitahuan dalam tempoh yang ditetapkan, Pemenang yang dipilih mungkin akan dibatalkan kelayakannya dan, dalam keadaan sedemikian, Pemenang dianggap telah melepaskan atau menyerahkan haknya kepada Hadiah tanpa pampasan. daripada Syarikat atau NPO.

6.4 Selepas menghantar e-mel pemberitahuan kepada Pemenang yang dipilih, setakat nombor telefon telah diberikan, Syarikat berhak untuk menghubungi Pemenang yang dipilih melalui telefon juga.

6.5 Pemenang yang dipilih hanya akan disahkan sebagai pemenang yang layak menerima Hadiah selepas proses pengesahan selesai dan Syarikat telah mengesahkan pematuhan Pemenang yang dipilih dengan Terma Umum dan terma Peraturan Peraduan ini.

6.6 Pemenang yang dipilih mesti bersedia dan boleh menuntut dan/atau menerima Hadiah sepenuhnya dalam tempoh yang ditetapkan oleh Syarikat.

6.7 Pemenang yang dipilih adalah tertakluk kepada pengesahan dan pengesahan oleh Syarikat, dengan apa jua cara yang difikirkan sesuai oleh Syarikat. Keputusan Syarikat adalah muktamad dan mengikat dalam semua perkara yang berkaitan dengan pentadbiran, operasi, lukisan, pengesahan Pemenang, dan semua isu yang berkaitan dengan Peraduan.

6.8 Dokumentasi Pemenang: Untuk menerima Hadiah, dan sebagai sebahagian daripada proses pengesahan dan pengesahan Pemenang, Pemenang yang dipilih mesti melengkapkan dengan tepat dan tepat pada masanya mengembalikan dokumentasi (contohnya borang kesihatan dan keselamatan, termasuk sebarang pengesahan vaksinasi, termasuk memberikan bukti daripada yang sama dalam format yang ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya) yang semunasabahnya diperlukan oleh Syarikat (jika dibenarkan oleh undang-undang). Jika Pemenang yang dipilih gagal untuk melengkapkan sepenuhnya dan tepat dan memulangkan Dokumentasi Pemenang pada tarikh yang ditetapkan oleh Syarikat, Pemenang yang dipilih boleh hilang kelayakan dan Pemenang dianggap telah melepaskan atau menyerahkan kelayakannya untuk Hadiah-hadiah tanpa pampasan daripada Syarikat atau NPO.

6.9 Pemenang Hilang Kelayakan: Jika Pemenang yang dipilih ditentukan untuk tidak layak dan/atau hilang kelayakan atas sebarang sebab yang akan ditentukan oleh Syarikat, Pemenang ganti boleh diambil secara rawak daripada penyertaan yang layak untuk Peraduan. Mana-mana Pemenang gantian akan dimaklumkan mengikut prosedur yang digariskan dalam Peraturan Peraduan. Syarikat berhak untuk mengubah suai pemberitahuan Pemenang dan/atau prosedur pengesahan dan pengesahan yang berkaitan dengan lukisan Pemenang Berpotensi gantian, jika ada.

7. HADIAH

7.1 Tertakluk kepada sebarang sekatan yang dinyatakan secara jelas dalam Peraturan Peraduan, Pemenang yang dipilih akan menerima Hadiah yang dikenal pasti pada setiap halaman web Peraduan. Syarikat hendaklah menentukan secara mutlak semua elemen bagi semua Hadiah, termasuk masa untuk memenuhi Hadiah.

7.2 Melainkan dinyatakan sebaliknya secara eksplisit, semua Hadiah diberikan sebagaimana adanya, tanpa sebarang representasi atau waranti, dan tidak boleh dipindahkan, dijual, diganti, atau ditebus dengan wang tunai oleh Peserta.

7.3 Syarikat berhak untuk menggantikan Hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai atau wang tunai yang setanding atau lebih besar mengikut budi bicara mutlak Syarikat.

7.4 Pemenang yang dipilih bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua cukai, kos dan yuran yang berkaitan dengan Penerimaan Hadiah, pemilikan dan/atau penggunaan. Setelah menerima Hadiah oleh Pemenang yang dipilih, Syarikat tidak akan menggantikan mana-mana Hadiah yang hilang atau dicuri.

7.5 Pemenang yang dipilih berhak, mengikut budi bicara mereka, untuk menolak untuk menerima sebahagian atau semua Hadiah yang mereka layak terima dan, dalam keadaan sedemikian, akan dianggap telah melepaskan atau menyerahkan Hadiah tanpa pampasan daripada Syarikat atau NPO. Jika pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab, Pemenang yang dipilih dianggap telah melepaskan atau menyerahkan Hadiah, secara keseluruhan atau sebahagian, atau gagal menerima penghantaran Hadiah dalam tempoh yang ditetapkan, Pemenang yang dipilih tidak akan berhak mendapat sebarang Hadiah ganti atau sebarang pampasan lain dalam apa jua bentuk, dan Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk menganugerahkan bahagian mana-mana Hadiah yang ditolak atau tidak dituntut kepada pemenang alternatif.

7.6 Jenis Hadiah tertentu mungkin mempunyai sekatan atau had lain, termasuk tanpa had seperti berikut:

7.6.1 Pengeluar Hadiah: Peraduan tidak ditaja, disahkan, diluluskan, atau bergabung dengan pengeluar Hadiah yang diberikan. Nama dan logo hadiah peraduan adalah tanda dagangan dan hak milik pengeluar Hadiah. Hadiah sebenar yang akan diberikan mungkin tidak sama dengan yang digambarkan yang bertujuan untuk mewakili sahaja.

7.6.2 Hadiah Yang Termasuk Memenangi Kereta atau Kenderaan lain: Pemenang kenderaan Hadiah tidak layak untuk sebarang program rebat tunai. Syarikat akan menentukan warna dalaman/luaran kenderaan mengikut budi bicara mutlaknya. Pemenang yang dipilih mesti mempunyai lesen memandu yang sah dan bukti insurans untuk mengambil penghantaran kenderaan Hadiah dan mesti mengambil penghantaran kenderaan di lokasi yang ditentukan oleh Syarikat, mengikut budi bicara mutlaknya. Bagi mana-mana kenderaan Hadiah, Syarikat tidak membuat dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang waranti, perwakilan, atau jaminan, nyata atau tersirat, sebenarnya, atau undang-undang, berkaitan dengan kenderaan Hadiah, termasuk tetapi tidak terhad kepada kualiti, mekanikalnya. keadaan atau kecergasan. Syarikat berhak untuk menangguhkan penghantaran kenderaan atau menggantikan kenderaan yang serupa dengan nilai yang sama atau lebih besar sekiranya kenderaan seperti yang dinyatakan tidak tersedia atas sebarang sebab.

7.6.3 Hadiah Yang Termasuk Menghadiri Acara: Tiket dan tempat duduk adalah tertakluk pada ketersediaan. Sekiranya acara itu ditangguhkan atau dijadualkan semula atas apa-apa sebab, tiket untuk acara yang ditangguhkan atau dijadualkan semula boleh disediakan mengikut budi bicara mutlak Syarikat. Syarikat boleh menggantikan Hadiah ganti dengan nilai yang sama atau lebih besar (termasuk dalam bentuk wang tunai) mengikut budi bicara mutlaknya. Sesetengah acara mungkin memerlukan Pemenang berulang-alik dan/atau pergi ke tempat acara yang ditetapkan, dan Pemenang yang dipilih hendaklah, dengan kos dan perbelanjaannya sendiri:

 • mengatur perjalanan ulang-alik dan/atau perjalanan ke tempat acara yang ditetapkan pada tarikh acara yang ditetapkan;
 • mendapatkan dan memegang semua dokumentasi perjalanan yang berkaitan yang diperlukan untuk perjalanan ke tempat acara yang ditetapkan (iaitu pasport, visa dll.); dan
 • bertanggungjawab sepenuhnya untuk tiba tepat pada masanya di tempat acara yang ditetapkan. Sama ada Syarikat mahupun NPO yang berkaitan tidak akan bertanggungjawab ke atas ketidakhadiran ke acara tersebut kerana lewat ketibaan Pemenang yang dipilih.

7.6.4 Hadiah Yang Termasuk Memenangi Hadiah Penginapan (Hotel dan Bukan Hotel): Semua Hadiah penginapan adalah tertakluk pada tarikh tersedia penyedia penginapan dan sekatan tambahan dan tarikh pemadaman tertentu mungkin dikenakan. Jika tarikh tertentu ditunjukkan untuk penebusan Hadiah penginapan, dan Pemenang yang dipilih tidak tersedia pada tarikh tersebut, Hadiah mungkin terbatal dan diberikan kepada Pemenang ganti untuk dipilih secara rawak daripada semua penyertaan yang layak. Dalam keadaan sedemikian, Pemenang yang dilucuthakkan tidak akan berhak mendapat sebarang hadiah ganti atau pampasan dalam apa jua bentuk. Pemenang yang dipilih dan tetamunya, jika berkenaan, mesti menebus Hadiah penginapan secara serentak dan penebusan tersebut hendaklah dilakukan oleh Pemenang yang dipilih sahaja. Tetamu Pemenang yang dipilih mestilah telah mencapai umur majoriti yang sah dalam bidang kuasa kediaman masing-masing, melainkan Pemenang yang menemani mereka ialah ibu bapa atau penjaga sah mereka. Sesetengah Hadiah penginapan juga mungkin memerlukan Pemenang yang dipilih untuk berulang-alik dan/atau pergi ke lokasi penginapan, dan Pemenang yang dipilih dan tetamunya, jika berkenaan, hendaklah dengan kos dan perbelanjaannya sendiri:

 • mengatur perjalanan ulang-alik dan/atau perjalanan ke lokasi penginapan pada tarikh tempahan yang ditetapkan;
 • mendapatkan dan memegang semua dokumentasi perjalanan berkaitan yang diperlukan untuk perjalanan ke lokasi penginapan (iaitu pasport, visa dll.); dan
 • bertanggungjawab sepenuhnya untuk tiba tepat pada masanya di lokasi penginapan. Baik Syarikat mahupun NPO yang berkaitan tidak akan bertanggungjawab untuk daftar masuk lewat atau terlepas disebabkan oleh ketibaan lewat Pemenang yang dipilih.

8. INDEMNITI

Sebagai terma penyertaan, setiap Peserta, bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi, melepaskan dan tidak memudaratkan Syarikat, dan syarikat yang berkaitan, dan mana-mana orang atau organisasi lain yang bertanggungjawab untuk memenuhi, mentadbir, mengiklankan atau mempromosikan Peraduan, dan semua pihak masing-masing. pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan wakil dahulu dan sekarang (secara kolektif, “Pihak Yang Dibebaskan”) daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, perbelanjaan, dan liabiliti, termasuk tetapi tidak terhad kepada kecuaian dan apa-apa jenis kerosakan kepada orang dan harta benda, termasuk fitnah, penghinaan, libel, pelanggaran tanda dagangan, hak cipta atau harta hak intelektual lain, kerosakan harta benda, atau kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan peserta, penyertaan dalam Peraduan, penerimaan, pemilikan, kehadiran di, kecacatan dalam, penghantaran, ketidakupayaan untuk menggunakan, menggunakan atau menyalahgunakan Hadiah dan/atau penyiaran, eksploitasi atau penggunaan penyertaan.